Son Dakika
00:31 - ABD’den Kobani’ye makineli tüfek ve roketatar 00:31 - Kar besicileri hazırlıksız yakaladı 00:31 - Vanlı haltercilerden büyük başarı 00:31 - Baba-oğlu toprağa verildi 00:31 - Meme kanseri fanrkındalık konferansı yapıldı 00:31 - İkizlerin gözleri açıldı 00:31 - 56 bin paket kaçak sigara ele geçirildi 00:31 - Dicle EDAŞ’tan duyarlılık çağrısı 00:31 - Batman’da otel yatırımcılarına destek 00:31 - Kobani’de dumanlar yükseliyor 00:31 - Otopsi için ailesinin kararı bekleniyor 00:31 - YD-ÜFE arttı 00:31 - Büyükşehir AMEDSPOR oluyor 00:31 - Gol averajıyla gruptan çıkamadılar 00:31 - Tohumculuk Kongresi başladı 00:31 - ‘Her günümüz eziyet’ 00:31 - Kayapınar’dan köylere yol hizmeti 00:31 - ‘Sekretarya vurgusu yaptık’ 00:31 - Türkiye koridoru açtı 00:31 - Dicle’de damat dehşeti
Genç kız ölüme atladı
‘Emniyet’in raporu psikolojik bir çalışma’
Savaşın acısı kadınların omuzlarında!
Sorumlularından hesap sorulsun’
Bu Haber 29 / Kasım / 2012 Tarihinde Yayınlandı
İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş DİCLE EDAŞ ŞANLIURFA KIRSAL KISAS VE SULTANTEPE GRUPLARI Elektrik Tesisleri Bakım Onarım İşi hizmet ...

İHALE İLANI
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

DİCLE EDAŞ ŞANLIURFA KIRSAL KISAS VE SULTANTEPE GRUPLARI Elektrik Tesisleri Bakım Onarım İşi hizmet alımı işi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Dağıtım Şirketlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliğe göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası* : 2012/180186

1-İdarenin :
a) adresi : ŞANLIURFA YOLU ÜZERİ 3.KM DİYARBAKIR
b) telefon ve faks numarası : 04122512135 04122516470
c) elektronik posta adresi :

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktar DİCLE EDAŞ ŞANLIURFA KIRSAL KISAS VE SULTANTEPE GRUPLARI Elektrik Tesisleri Bakım Onarım İşi
b) Yapılacağı yer :ŞANLIURFA
c) İşin süresi :İşe başlama tarihinden itibaren temrin planına göre
15 Gündür.

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer :D İCLE EDAŞ ŞANLIURFA YOLU ÜZERİ 3.KM /DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati :11.12.2012günü
saat 14:00:00
4. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
h) -Bu bend boş bırakılmıştır.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.3- Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.4.1.Bu madde boş bırakılmıştır.
4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.5.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler aşağıda belirtilmiştir.
 İş deneyimini Gösteren Belgeler
Bu ihalede isteklilerin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerini teklifi ekinde sunmaları zorunludur. İş deneyim belgesi olarak:
- İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,
- Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri ne ilişkin deneyimi gösteren belgeler,
sunulabilir.
Sunulan belgenin teklif edilen bedelin 0.40 ından az olmaması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.
Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

 

İş Deneyim Belgesi sunulurken;
- Tüzel kişi istekliler tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
nin de teklif ekinde sunulması zorunludur.
4.6- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
■ YG (OG) Enerji Nakil Hatları (ENH)
■ YG Şalt Tesisleri,
■ YG Enerji İletim Hatları (EİH), arıza onarım ve bakım, bakım onarım ve tesis işleri
■ AG-YG (OG) Elektrik Dağıtım Tesisi [AG-YG (OG) elektrik dağıtım şebekesi, yeraltı kablo şebekesi, aydınlatma şebekesi, indirici trafo merkezi, dağıtım merkezi, KÖK, trafo postası ve YG (OG) kompanzasyon tesisleri]
Benzer işler ayrı ayrı değerlendirilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 50.00.- Türk Lirası Halk Bankası Diyarbakır Merkez Şubesi IBAN TR 89 0001 2009 3260 0013 0000 16 numaralı Dicle EDAŞ hesabına yatırılan dekont karşılığında 5.KAT MALZEME YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür.
Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, doküman bedelini aşağıda belirtilen hesap numara(lar)ına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı (Yurtiçi : 65 TL ) satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla ödemeli olarak gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
8-Teklifler, 11.Ara.2012 saat 14:00:00’e kadar DİCLE EDAŞ 4.KAT EVRAK KAYIT SERVİSİ’ e verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- İhalede işin tamamı için teklif verilebilir.
14- İhale, ceza ve yasaklamalar hariç 22/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 22/01/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değild

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yorum Yapmaya Ne Dersiniz


beş + = oniki

Namaz Vakit Kodunuzu Buraya Giriniz 290x268 Olacak

sanalbasin.com üyesidir