Son Dakika
09:19 - ‘Yaşananların kimseyse faydası yok’ 09:19 - İlçelerde altyapı kuruyoruz 09:19 - 1 kWh elektrik 35,4 kuruş 09:19 - Boşanmaların nedeni geçimsizlik 09:19 - Zarokistan’lar yoğun ilgi görüyor 09:19 - ‘Kış kapıda, Şengal ve Kobanê dışarda’ 09:19 - ‘Diyarbakır’ın gerçek yüzü görülmeli’ 09:19 - Diyarbakır Barosu 3 adayla seçime gidiyor 09:19 - ‘Karanlık güçler devrede’ 09:19 - Katil zanlısı tutuklandı 09:19 - 10 DEDAŞ işçisinin alıkonuldu 09:19 - DÜ’de ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ toplantısı 09:19 - GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR 23 Ekim 2014 09:19 - ‘Kürt mücadelesinin mirasçısıyız’ 09:19 - Zümrüt’e ‘mühür kırma’ soruşturması 09:19 - İKSA DUVARI YAPILMASI İŞİ 23 Ekim 2014 09:19 - Sonbaharda nasıl beslenmeliyiz? 09:19 - AKARYAKIT, KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR 23 Ekim 2014 09:19 - Sezaryenle doğumda ölüm riski! 09:19 - Depremin değil ihmalkarlığın sarstığı kent: Van – (DOSYA 3)
‘Yaşananların kimseyse faydası yok’
‘Kış kapıda, Şengal ve Kobanê dışarda’
‘Karanlık güçler devrede’
Yardım bahanesiyle kaçırıldı
Bu Haber 12 / Mart / 2013 Tarihinde Yayınlandı
İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş   DİCLE EDAŞ ŞIRNAK İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME İHTİYACI OLAN 18 KALEM ELK. MALZ. ALIM İŞİ  ...

İHALE İLANI

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

 

DİCLE EDAŞ ŞIRNAK İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME İHTİYACI OLAN 18 KALEM ELK. MALZ. ALIM İŞİ  hizmet alımı işi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Dağıtım Şirketlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliğe göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası* : 2013/29293
1-İdarenin :
a) adresi : ŞANLIURFA YOLU ÜZERİ 3.KM DİYARBAKIR
b) telefon ve faks numarası : 04122512135 04122516470
c) elektronik posta adresi :

 

2-İhale konusu

2-İhale konusu malın
a) niteliği, türü ve miktarı : MAL ALIMI

 

Kodu Adı Miktarı Birimi
008050402102220 36 kV. 16 kA. 630 A. 24-24VDC ÖNDEN MEKANİZMALI SF6 GAZ. (ÜÇ KUT) KESİCİ 20.0 Adet
023040106011020 19/33(36) kV. 1 x 70 mm2 ISI BUS. (HAR.) KABLO BAŞLIĞI 20.0 Adet
023040108011020 19/33(36) kV. 1 x 120 mm2 ISI BUS. (HAR.) KABLO BAŞLIĞI 10.0 Adet
024040109010100 19/33(36) kV. 1 x 120 mm2 ISI BÜZ. EK MUF 60.0 Adet
036000100000000 ROSE AL. İLETKEN 2500.0 Kg
036000400000000 PANSY AL. İLETKEN 2000.0 Kg
036000600000000 ASTER AL. İLETKEN 1000.0 Kg
037000200000000 SWALLOW ST-AL İLETKEN 3000.0 Kg
037000500000000 RAWEN ST-AL İLETKEN 1000.0 Kg
037000600000000 PİGEON ST-AL İLETKEN 2000.0 Kg
064050903017030 0,6/1kV. YVV(NYY) 3X 35 /16    mm^2 KABLO 500.0 Metre
064050903019050 0,6/1kV. YVV(NYY) 3X 50 /25    mm^2 KABLO 500.0 Metre
064050903021070 0,6/1kV. YVV(NYY) 3X 70 /35    mm^2 KABLO 500.0 Metre
064050903023090 0,6/1kV. YVV(NYY) 3X 95 /50    mm^2 KABLO 500.0 Metre
064050903025110 0,6/1kV. YVV(NYY) 3X 120 /70    mm^2 KABLO 2000.0 Metre
064050903027110 0,6/1kV. YVV(NYY) 3X 150 /70    mm^2 KABLO 500.0 Metre
065130622060000 0,6/1 kV. 3x 70 +1 x16 +95 ALPEK (AER) KAB. 1000.0 Metre
065130722070000 0,6/1 kV. 3x 95 +1 x16 +120 ALPEK (AER) KAB. 3000.0 Metre

 

b) teslim yer(ler)i : DİCLE A.Ş. ŞANLIURFA İŞLETME AMBARI , DİCLE A.Ş. ŞIRNAK İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME AMBARI ,
c) teslim tarih(ler)i :İşe başlama tarihinden itibaren temrin planına göre 20 gün

 

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer :D İCLE Elektrik Dağıtım A.Ş.diyarbakır
b) Tarihi ve saati :20.03.2013günüsaat  14:00:00

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 4.4 ve 4.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı- Bu bent boş bırakılmıştır.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 

İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

 

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1- Bu madde boş bırakılmıştır.

 

4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

Kaliteye ilişkin belgeler:

1. Bu ihalede isteklilerin teklifleri ekinde aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur.

■ Türk Standardina Uygunluk Belgesi ( TSE Belgesi)(Zorunlu Standart Kapsaminda ise)  (023040108011020 – 19/33(36) kV. 1 x 120 mm2 ISI BUS. (HAR.) KABLO BAŞLIĞI)
■ Türk Standardina Uygunluk Belgesi ( TSE Belgesi)(Zorunlu Standart Kapsaminda ise)  (024040109010100 – 19/33(36) kV. 1 x 120 mm2 ISI BÜZ. EK MUF)
■ Türk Standardina Uygunluk Belgesi ( TSE Belgesi)(Zorunlu Standart Kapsaminda ise)  (023040106011020 – 19/33(36) kV. 1 x 70 mm2 ISI BUS. (HAR.) KABLO BAŞLIĞI)

 

■ Yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi

 

İstenilen belge(ler)in, ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belge(ler)i sunması yeterlidir.

 

2. Kalite/Çevre yönetim sistem belgesinin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin/belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

 

Alım konusu malın piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Bu ihalede isteklilerin, ürünlere ilişkin teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye yetkili kılınan kamu kurum veya kuruluşlarının düzenlemeleri ile, ürünün/malın piyasaya arzı için zorunlu kılınan aşağıda yazılı belgeleri teklifleri ekinde sunmaları zorunludur.

■ Garantili Özellikler Listesi  (023040108011020 – 19/33(36) kV. 1 x 120 mm2 ISI BUS. (HAR.) KABLO BAŞLIĞI)
■ Garantili Özellikler Listesi  (024040109010100 – 19/33(36) kV. 1 x 120 mm2 ISI BÜZ. EK MUF)
■ Garantili Özellikler Listesi  (036000100000000 – ROSE AL. İLETKEN)
■ Garantili Özellikler Listesi  (036000400000000 – PANSY AL. İLETKEN)
■ Garantili Özellikler Listesi  (036000600000000 – ASTER AL. İLETKEN)
■ Garantili Özellikler Listesi  (008050402102220 – 36 kV. 16 kA. 630 A. 24-24VDC ÖNDEN MEKANİZMALI SF6 GAZ. (ÜÇ KUT) KESİCİ)
■ Garantili Özellikler Listesi  (023040106011020 – 19/33(36) kV. 1 x 70 mm2 ISI BUS. (HAR.) KABLO BAŞLIĞI)
■ Garantili Özellikler Listesi  (037000200000000 – SWALLOW ST-AL İLETKEN )
■ Garantili Özellikler Listesi  (037000500000000 – RAWEN ST-AL İLETKEN )
■ Garantili Özellikler Listesi  (037000600000000 – PİGEON ST-AL İLETKEN )
■ Garantili Özellikler Listesi  (064050903017030 – 0,6/1kV. YVV(NYY) 3X 35 /16    mm^2 KABLO)
■ Garantili Özellikler Listesi  (064050903019050 – 0,6/1kV. YVV(NYY) 3X 50 /25    mm^2 KABLO)
■ Garantili Özellikler Listesi  (064050903021070 – 0,6/1kV. YVV(NYY) 3X 70 /35    mm^2 KABLO)
■ Garantili Özellikler Listesi  (064050903027110 – 0,6/1kV. YVV(NYY) 3X 150 /70    mm^2 KABLO)
■ Garantili Özellikler Listesi  (065130622060000 – 0,6/1 kV. 3x 70 +1 x16 +95 ALPEK (AER) KAB.)
■ Garantili Özellikler Listesi  (065130722070000 – 0,6/1 kV. 3x 95 +1 x16 +120 ALPEK (AER) KAB.)
■ Garantili Özellikler Listesi  (064050903023090 – 0,6/1kV. YVV(NYY) 3X 95 /50    mm^2 KABLO)
■ Garantili Özellikler Listesi  (064050903025110 – 0,6/1kV. YVV(NYY) 3X 120 /70    mm^2 KABLO)

 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

 

4.6- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

Bu madde boş bırakılmıştır.

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6- İhale tüm isteklilere açıktır.

 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve ihale doküman bedeli olan 100 Türk Lirasının Halk Bankası Diyarbakır Merkez Şubesi IBAN TR 89 0001 2009 3260 0013 0000 16 numaralı Dicle EDAŞ hesabına yatırılan ödeme dekontu ile 5.KAT MALZEME YÖNETİMİ VE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, doküman bedelini ( yurtiçi 115 TL, yurtdışı 140 TL)  aşağıda belirtilen hesap numara(lar)ına  (HALK BANKASI DİYARBAKIR MERKEZ ŞUBESİ IBAN TR 89 0001 2009 3260 0013 0000 16 NUMARALI DİCLE EDAŞ HESABINA)yatırmak zorundadır.
Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla ödemeli olarak gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8-Teklifler, 20.Mar.2013 saat 14:00:00e kadar DİCLE Elektrik Dağıtım A.Ş.’ e verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60  takvim günü olmalıdır.

 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13- İhalede kısmi teklif verilebilir.

 

14- İhale, ceza ve yasaklamalar hariç 22/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 22/01/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yorum Yapmaya Ne Dersiniz


dokuz + = oniki

Namaz Vakit Kodunuzu Buraya Giriniz 290x268 Olacak

sanalbasin.com üyesidir